Новости
Партнери
BEAUNDP
European CommisionInWent
 

Публикации

Референтна студија за општествената одговорност на претпријатијата во Македонија

Студија за Општествената одговорност на претпријатијата во Македонија

Студијата претставува првата сеопфатна анализа на состојбата со општествената одговорност на претпријатијата (ООП) во Македонија. Спроведена во 2007 г. во рамките на регионален проект финансиран од Европската комисија и Програмата за развој на Обединетите нации, Студијата се заснова на работата на голем број на засегнати страни кои веруваат дека ООП може да го направи бизнисот одржлив и повеќе насочен кон развојот. Овој извештај дава увид во важните организации и иницијативи кои работат со ООП во земјата; дава аналитичка слика на тековната ситуација со ООП меѓу деловните субјекти кои работат во земјата; како и корисни препораки за деловните субјекти, државните органи и граѓанските организации во сферата на ООП.
Назад