Новости
Партнери
BEAUNDP
European CommisionInWent
 

Публикации

Преглед на законска регулатива 2010

Во овој преглед опфатен е концептот на ООП

ООП предизвик или ризик

Македонски претпријатија и опшествената одговорност

Како да подготвите извештај за ООП

КАКО ДА ПОДГОТВИТЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Публикација од Конект

Патот кон ефективна поддршка на заедницата

ПОИМНИК

Поимник на изрази и концепти за ООП

Студија за општествената одговорност на претпријатијата во Македонија и регионот

Oсновна студија за ООП практики во новите земји-членки на ЕУ и земјите-кандидатки

Референтна студија за општествената одговорност на претпријатијата во Македонија

Спроведена во 2007 г. Студијата претставува првата сеопфатна анализа на состојбата со општествената одговорност на претпријатијата (ООП) во Македонија.