Новости
Партнери
BEAUNDP
European CommisionInWent
 

Активности

Извештај за работа на КТООП во периодот 2007–2009

 
Ценети Пријатели на Националното Координативно тело за општествена одговорност на претпријатијата, Денес, по истекот на првите две години од постоењето и активното делување на Националното Координативно тело за општествена одговорност на претпријатијата на Република Македонија, сакам да го изразам моето големо задоволство и чест, што имав можност да раководам со оваа група на големи ентузијасти, посветени луѓе од најразлични профили, со кои, низ секојдневна и напорна работа, постигнавме исклучителни резултати. Пред Вас е нашиот двогодишен извештај, за период исполнет со активности и настани кои го обележаа мојот мандат како Претседател и мандатите на членовите и замениците во Координативното тело. Разновидната структура на Координативното тело, кое вклучува претставници на деловниот сектор, синдикатите, владините и невладините институции, академската заедница, медиуми и независни експерти, овозможи нашето Координативно тело да прерасне во вистински форум за креирање на политики, размена на мислења и искуства и место, каде се сретнуваа и разговараа сите засегнати страни, кои на било кој начин имаат допирни точки со темата на општествената одговорност. Секако, силен чинител на нашиот успех во изминатиот период беше и отвореноста кон јавноста, обезбедена преку активно учество на секој заинтересиран поединец или институција на секоја од нашите седници и во нашите работни групи, но и со редовното информирање на јавноста за сите наши активности и иницијативи.

И З В Е Ш Т А Ј за работата на Координативното тело за oпштествена oдговорност на
претпријатијата во периодот 2007 - 2009 г.

Назад