Новости
Партнери
BEAUNDP
European CommisionInWent
 

Публикации

ПОИМНИК

Благодарност

Работна група на националното Координативно тело за ООП за подготовка на Aгендата за ООП


Овој документ е подготвен и објавен како дел од работниот план на националното Координативно тело за ООП за 2008 г. Работна група на националното Координативно тело за ООП за подготовка на Поимникот, ја одреди целта, опфатот, структурата и содржината на овој документ. Работната група ја сочинуваат:

  • Проф. д-р Владимир Петковски
  • Александар Николов
  • Златко Лазиќ
Автори
Следните членови на работната група се автори на содржината на оваа публикација:
  • Проф. д-р Владимир Петковски
  • Александар Николов
Надворешни соработници

Работната група би сакала да изрази искрена благодарност до сите поединци и организации кои придонесоа со вредни согледувања и инпути во ова публикација. Нашата благодарност исто така се однесува на Европската Комисија (ЕК) и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), како и на Меѓународната агенција на САД за меѓународен развој (УСАИД), Проект на УСАИД за деловно опкружување, за дадената техничка помош во подготовката на оваа публикација.

Поддржувачи на националното Координативно тело за ООП


Воспоставувањето и почетното работење на националното Координативно тело за ООП е поддржано од ЕК, УНДП, УСАИД, Министерството за економија на РМ и InWent. Печатењето на оваа публикација е овозможено со финансиски средства на ЕК, УНДП и со несебична поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Ставовите изразени во оваа публикација се ставови на авторите што нужно не претставуваат и ставови на ЕК, УНДП, УСАИД или на Владата на Соединетите Американски Држави.

Назад