Новости
Партнери
BEAUNDP
European CommisionInWent
 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈИНВЕНТИВНА ПРАКТИКА ИЛИ ПРОЕКТ

  1. Практиката претставува нов пристап кон решавање или ублажување на некој проблем или нов пристап кон бизнисот во одредена стопанска гранка што носи придобивки за засегнатите страни
  2. Практиката има целни групи или засегнати страни кон кои фирмите ретко се насочуваат
  3. Практиката носи уникатни придобивки за општеството и/или придобивки за фирмата
  4. Реализацијата на идејата е направена на уникатен начин
  5. Практиката има влијание во повеќе категории на општествената одговорност