Новости
Партнери
BEAUNDP
European CommisionInWent
 

ОПШТИ КРИТЕРИУМИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА ЗА ООП  

  1. Предложениот проект се вклопува во севкупната стратегија за општествена одговорност на претпријатието (поткрепено со одреден акт – стратегија, програма, политика, приоритетни цели за ООП)
  2. Предложениот проект придонесува кон остварување на деловните цели на претпријатието (профитабилност, конкурентност, остварување на одреден пазарен удел, како и одржливост на бизнисот)
  3. Предложениот проект генерира корист за општеството/заедницата
  4. Зацртаните цели и резултати на проектот се постигнати – поткрепено со соодветни показатели и податоци
  5. Претпријатието е долгорочно посветено на делувањето во областа на проектот [1]
  6. Претпријатието спроведува соодветна комуникација (внатре во претпријатието и кон јавноста) за проектот
  7. Предложениот проект е иновативен и нуди приод различен од досега реализираните во земјата и/или во соодветната стопанска гранка